Ontslag op staande voet, kan dat zomaar en ben ik dan schadeplichtig?

Mag ik zomaar ontslagen worden op staande voet?

Een nachtmerrie voor elke burger; u bent op staande voet ontslagen en u zit met de handen in het haar. U zit thuis zonder werk, uw loon is stopgezet en uw recht op een WW-uitkering is komen te vervallen, terwijl u het niet eens bent met de reden die uw werkgever voor het ontslag op staande voet heeft aangevoerd.

Mag mijn werkgever mij wel ontslaan op staande voet, mag ik zomaar ontslagen worden op staande voet, wanneer mag ik ontslagen worden op staande voet, zijn er dingen waar ik rekening mee moet houden bij een ontslag op staande voet? Wat moet ik weten bij een ontslag op staande voet? Wat kan ik doen tegen een ontslag op staande voet en ben ik eventueel schadeplichtig na een ontslag op staande voet? Al deze vragen en nog veel meer zullen in uw gedachten aanwezig zijn als u bent ontslagen op staande voet. Op onze website vindt u een antwoord op al deze vragen. De basis omtrent een ontslag op staande voet, zoals wat een ontslag op staande voet is, wat u ertegen kunt doen, tips bij een ontslag op staande voet, en nog veel meer, leest u HIER.

In deze blog informeren wij u over de volgende vragen die veel gesteld worden: of u zomaar op staande voet ontslagen mag worden en of u schadeplichtig bent bij een ontslag op staande voet. Wanneer u op staande voet ontslagen mag worden, of u een overeenkomst dient te ondertekenen bij een ontslag op staande voet en of u uw bedrijfseigendommen dient in te leveren bij een ontslag op staande voet en veel tips over het ontslag op staande voet leest u HIER. Andere tips en meer informatie over het ontslag op staande voet leest u HIER.

 

Ontslagen worden op staande voet kan niet zomaar

U mag nooit ofte nimmer zomaar ontslagen worden op staande voet. Ontslag op staande voet is door de wetgever als laatste redmiddel ( ultimum remedium) in het leven geroepen vanwege de vergaande gevolgen. Een ontslag op staande voet mag daarom slechts in uitzonderlijke gevallen door een werkgever worden toegepast. Een ontslag op staande voet moet tevens aan strikte wettelijke eisen voldoen. Ondanks de strenge wettelijke afbakening van een ontslag op staande voet, ontslaan werkgevers hun werknemers toch ‘zomaar’ of om een niet dringende/geldige reden.

Ontslag op staande voet niet accepteren

U hoeft het ontslag op staande voet dan ook niet te accepteren. U heeft twee maanden de tijd om een gerechtelijke procedure te starten om het gegeven ontslag op staande voet te vernietigen. U kunt het ontslag op staande voet ook buiten gerechtelijk aanvechten. Dit zal u veel minder kosten. Kies daarom voor een jurist die gespecialiseerd is in het arbeidsrecht en laat u van begin tot eind bijstaan.

Onze juristen zijn hoogopgeleid en gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij krijgen dagelijks vragen over het ontslag op staande voet en staan op dagelijkse basis onze cliënten succesvol bij tijdens hun ontslag op staande voet. Wilt u ook door een van onze juristen worden bijgestaan? Neem dan gauw contact op 085- 130 2456.

TIP 1: Neem geen risico’s als u ontslagen bent op staande voet. U heeft twee maanden de tijd om actie te ondernemen tegen het ontslag op staande voet. Na twee maanden is deze mogelijkheid, ook wel de rechtsmaatregel genoemd, verjaard. Laat u daarom op tijd bijstaan door een arbeidsrechtjurist of arbeidsrecht advocaat. Wij bieden goedkoop juridisch advies aan, onze  arbeidsrechtjuristen en arbeidsrecht advocaten werken tegen een laag uurtarief werken.

 

  1. Ben ik schadeplichtig na een ontslag op staande voet?

Zowel een werkgever als werknemer hebben het recht om een arbeidsovereenkomst per direct op te zeggen. Omdat het ontslag op staande voet een uiterst redmiddel is voor werknemers en werkgevers om een arbeidsovereenkomst te beëindigen, vanwege de vergaande gevolgen, zijn in de wet strikte voorwaarden opgenomen. Hierdoor is het van belang dat het nemen van ontslag op staande voet of het ontslaan van een werknemer op staande voet op de juiste wijze dient te geschieden en aan alle wettelijke eisen dient te voldoen. Indien het ontslag op staande voet aan de wettelijke eisen voldoet en het ontslag op staande voet dus rechtsgeldig is gegeven wordt u ingevolge artikel 7:677 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek schadeplichtig en is de kans groot dat u de schade dient te vergoeden. Een andere mogelijkheid is dat u een gefixeerde schadevergoeding aan uw werkgever of werknemer schuldig bent.

U bent schadeplichtig bij een ontslag op staande voet indien:

  • U door opzet of schuld uw werkgever een dringende reden heeft gegeven om u op staande voet te ontslaan;
  • Sprake is van een rechtsgeldig ontslag op staande voet;
  • Degene die zich beroept op de schadevergoeding, de opzet vereiste of schuld vereistekan bewijzen;

De schadeplichtigheid ontstaat van rechtswege, dit betekent automatisch, omdat de wet dat met zoveel woorden zegt. Indien uw werkgever niets zegt over een eventuele schadevergoeding, dan betekent dit in het gros van de gevallen dat u geen schadevergoeding aan uw werkgever dient te voldoen.

Twee vormen van schadeplichtigheid na ontslag op staande voet

Indien uw werkgever een beroep doet op uw schadeplichtigheid na ontslag op staande voet, heeft uw werkgever twee mogelijkheden. Uw werkgever kan de werkelijke schade door het ontslag op staande voet bij u in rekening brengen of kiezen voor de gefixeerde schadevergoeding.

Gefixeerde schadevergoeding na ontslag op staande voet

Het doorbelasten van de werkelijke schade is niet in alle gevallen mogelijk. In het gros van de gevallen is het niet gemakkelijk om de werkelijk geleden schade door het ontslag op staande voet vast te stellen. De werkelijk geleden schade moet immers bewezen worden. Bovendien dient een causaal verband te bestaan tussen het ontslag op staande voet en de geleden schade. Het vaststellen van de werkelijk geleden schade door het ontslag op staande voet en de daarmee gepaard gaande causaal verband zijn in de praktijk in het gros van de gevallen niet mogelijk. Werkgevers kiezen daardoor vaak voor de gefixeerde schadevergoeding. De gefixeerde schadevergoeding is ingevolge artikel 7:677 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek “gelijk aan het bedrag/loon over de termijn dat de arbeidsovereenkomst bij regelmatige opzegging had behoren voort te duren”.

Dit houdt in dat de gefixeerde schadevergoeding gelijk is aan het loon dat de werkgever u had moeten betalen, als de arbeidsovereenkomst, met inachtneming van de opzegtermijn, zou worden opgezegd.

De opzegtermijnen voor het rechtsgeldig opzeggen van een arbeidsovereenkomst

Hieronder treft u de opzegtermijnen die horen bij de hoeveelheid dienstjaren:

  • Arbeidsovereenkomst korter dan vijf jaar: 1 maand;
  • Arbeidsovereenkomst vijf tot tien jaar: 2 maanden;
  • Arbeidsovereenkomst tien tot vijftien jaar: 3 maanden;
  • Arbeidsovereenkomst vijftien jaar of meer: 4 maanden.

Ter illustratie:

Indien u zes jaren heeft gewerkt voor u werkgever en u wordt rechtsgeldig ontslagen op staande voet, dan bent u uw werkgever een schadevergoeding verschuldigd van twee maandlonen.

Om te voorkomen dat u schadeplichtig wordt of om uw werkgever schadeplichtig te stellen kunt u contact met ons opnemen voor vrijblijvend advies via: 085- 130 2456.

TIP 2: Zelfs indien u uw werkgever een dringende reden heeft gegeven om u te ontslaan op staande voet, kan het ontslag op staande voet worden aangevochten en van tafel worden geveegd indien uw werkgever niet aan alle wettelijke vereisten voldoet. Wij adviseren u om ook in het geval u terecht ontslagen bent op staande voet juridisch advies in te winnen.

TIP 3: Werkgevers zullen na het uitspreken van een ontslag op staande voet vaak overgaan tot het blokkeren van al uw accounts. Wees uw werkgever een stap voor en bewaar alle relevante documenten die samenhangen met uw ontslag op staande voet. Denk aan het personeelsdossier, roosters, waarschuwingen, gevoerde correspondentie. Ook adviseren wij om de ontslagbrief van uw werkgever goed te bewaren.

TIP 4: denkt u dat u ontslagen wordt, maar weet u dat niet zeker? Ook dan adviseren wij om relevante documenten, gevoerde correspondentie en eventuele waarschuwingen te bewaren.

Ik ben het niet eens met mijn ontslag op staande voet

Negentig procent van onze cliënten is het niet eens met het gegeven ontslag op staande voet. De opgegeven reden voor het ontslag op staande voet is niet herkenbaar, niet eerlijk, niet juist, niet waar et cetera. Vaak krijgen wij te horen ‘mijn werkgever wil van mij af’. Als u denkt dat het ontslag op staande voet niet terecht is gegeven, dan klopt dit vaak ook. Ga dus niet bij de pakken neerzitten, maar onderneem actie. Neem een jurist/advocaat in de arm en vecht het ontslag op staande voet succesvol aan. U mag namelijk niet ‘zomaar’ op staande voet ontslagen worden. Door onze tussenkomst kan uw ontslag op staande voet ongedaan worden gemaakt, uw recht op een WW-uitkering veilig worden gesteld en de hoogte van uw ontslagvergoeding worden verhoogd. Bel direct naar: 085- 130 2456 voor gratis advies.