De drie belangrijkste vragen bij een ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet, het is de vervelendste manier om afscheid te nemen van uw werkgever. Ondanks dat het de vervelendste manier is om de arbeidsovereenkomst op te zeggen, gebeurt het in de praktijk veel. Vaak te pas en te onpas. 

U bent ontslagen op staande voet en uw werkgever biedt u een overeenkomst aan om te ondertekenen. 1 week krijgt u de tijd. Ondertekenen of niet ondertekenen? Wat u in een dergelijk geval moet doen leest u hieronder. En moet u bij een ontslag op staande voet de bedrijfseigendommen inleveren? En wanneer kan u nou ontslagen worden op staande voet? Deze 3 vragen worden in deze blog beantwoord.

ontslag op staande voet vaststellingsovereenkomst ondertekenen of niet, ontslag op staande voet werkweigering, ontslag op staande voet definitie, ontslag op staande voet betekenis, ontslag op staande voet wetsartikel

Ontslagen op staande voet, werkgever biedt mij een overeenkomst aan om te ondertekenen

In de praktijk komt het vaak voor dat een werkgever een werknemer ontslaat op staande voet maar vervolgens de werknemer een overeenkomst aanbiedt om te ondertekenen. Deze overeenkomst is in de meeste gevallen een vaststellingsovereenkomst ook wel beëindigingsovereenkomst/ beëindigingsvoorstel/ontslagvoorstel/exit-voorstel of ontbindingsvoorstel genoemd. Met een vaststellingsovereenkomst wordt de arbeidsrelatie/arbeidsovereenkomst beëindigd met wederzijds goedvinden. Er is dan geen sprake meer van een ontslag op staande voet.

1. Moet ik de vaststellingsovereenkomst ondertekenen?

Wij krijgen vaak de vraag of de vaststellingsovereenkomst dient te worden ondertekend. Het antwoord hierop is een ja, maar met een kanttekening. Om te beginnen heeft u altijd de mogelijkheid om niet over te gaan tot ondertekening, ondanks dat veel werkgevers het voorstel dusdanig inpakken dat het lijkt alsof u geen andere keuze heeft dan ondertekenen. Het gevolg van niet ondertekenen is dat het ontslag op staande voet blijft staan en gelden en u het ontslag op staande voet dient aan te vechten om het ongedaan te krijgen. Wij adviseren om extra tijd aan uw werkgever te vragen om juridisch advies in te winnen over de vaststellingsovereenkomst.

Door direct in te stemmen met de vaststellingsovereenkomst en dus direct over te gaan op ondertekening van de vaststellingsovereenkomst neemt u onnodig risico’s zoals het verliezen van uw recht op een WW-uitkering, onjuiste eindafrekening, lage ontslagvergoeding, blijvende concurrentiebeding, onjuiste fictieve opzegtermijn en geen juiste finale kwijting. Laat de vaststellingsovereenkomst dus controleren op de juridische juistheid ervan.

Tip 1. Teken niet direct. Vraag om extra tijd om juridisch advies in te winnen. Laat uw werkgever de juridische kosten betalen. Dit kan een jurist voor u regelen.

Tip 2: Geeft uw werkgever aan dat de vaststellingsovereenkomst juridisch wel in orde is? Trap hier niet in. Kies zelf uw eigen jurist uit, een die onafhankelijk is van uw werkgever en niet beïnvloed kan worden door uw werkgever.

Inhoud vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst waarborgt vaak het recht op behoud van een WW-uitkering. Voor het recht op een WW-uitkering dient de vaststellingsovereenkomst te worden ingediend bij het UWV. Het UWV zal dan de vaststellingsovereenkomst beoordelen. Vast moet komen te staan dat het initiatief voor de beëindiging van de arbeidsrelatie niet bij u lag. Een kleine fout in de bewoordingen van de vaststellingsovereenkomst kan er in de praktijk toe leiden dat uw recht op een WW-uitkering door het UWV wordt afgewezen. Wij adviseren daarom om de vaststellingsovereenkomst altijd na te laten kijken door een arbeidsrechtjurist die gespecialiseerd is in het ontslagrecht. Uw jurist kan er tevens voor zorgen dat gunstigere ontslagvoorwaarden in de vaststellingsovereenkomst worden opgenomen, zoals een hogere ontslagvergoeding en een vergoeding van de kosten voor rechtsbijstand.

Wilt u meer informatie of wilt u uw vaststellingsovereenkomst laten controleren? Onze juristen zijn hoogopgeleid en gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij krijgen dagelijks vragen over het ontslag op staande voet en staan op dagelijkse basis onze cliënten succesvol bij tijdens hun ontslag op staande voet. Om een van onze juristen te spreken kunt u bellen naar: 06-20 19 43 29. Het gesprek is altijd gratis.

 

2. Ontslagen op staande voet, moet ik mijn bedrijfseigendommen inleveren?

 

Indien u voor de uitvoering van uw werkzaamheden in het bezit bent van bedrijfseigendommen van uw werkgever dient u de bedrijfseigendommen doorgaans in te leveren indien uw arbeidsrelatie/arbeidsovereenkomst eindigt/wordt beëindigd. Een ontslag op staande voet is een onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst dus u dient dan ook de bedrijfseigendommen in te leveren.

Wat zijn bedrijfseigendommen?

 • Auto van de zaak
 • Laptop/tablet/muis/ usb sticks
 • Mobiele telefoon
 • Toegangspasjes en/of sleutels

Lever de bedrijfseigendommen niet vrijwillig in

Wij adviseren u om de bedrijfseigendommen niet vrijwillig in te leveren. Lever de bedrijfseigendommen pas in als uw werkgever hierom vraagt en zelfs overgaat tot het afdwingen van de teruggave van de bedrijfseigendommen. Lever dan de bedrijfseigendommen onder protest in. Indien u de bedrijfseigendommen vrijwillig inlevert kan dit worden opgevat als een instemming met het ontslag op staande voet. Wacht dus met het inleveren van de bedrijfseigendommen na een ontslag op staande voet.

Tip 3. Lever uw bedrijfseigendommen nooit vrijwillig in bij een ontslag op staande voet. Wacht totdat uw werkgever hierom vraagt en lever dan de bedrijfseigendommen onder protest in. Geef duidelijk aan dat u het niet eens bent met het ontslag op staande voet en dat u op grond daarvan het ook niet eens bent met de inlevering van de bedrijfseigendommen. Geef tevens aan beschikbaar te zijn en blijven voor uw werkzaamheden.

3. Wanneer kan ik op staande voet ontslagen worden?

U mag niet zomaar worden ontslagen op staande voet. Vanwege de zware en vergaande gevolgen van een ontslag op staande voet zijn zware en strenge voorwaarden in het Burgerlijk Wetboek opgenomen. Voor een geldig ontslag op staande voet is van belang dat uw werkgever voldoet aan de wettelijke voorwaarden.

De wettelijke voorwaarden voor een ontslag op staande voet:

 1. Er dient sprake te zijn van een dringende reden.

Dringende redenen zullen onder andere aanwezig geacht kunnen worden:

 • wanneer de werknemer bij het sluiten van de overeenkomst de werkgever heeft misleid door het vertonen van valse of vervalste getuigschriften, of deze opzettelijk valse inlichtingen heeft gegeven omtrent de wijze waarop zijn vorige arbeidsovereenkomst is geëindigd;
 • wanneer hij in ernstige mate de bekwaamheid of geschiktheid blijkt te missen tot de arbeid waarvoor hij zich heeft verbonden;
 • wanneer hij zich ondanks waarschuwing overgeeft aan dronkenschap of ander liederlijk gedrag;
 • wanneer hij zich schuldig maakt aan diefstal, verduistering, bedrog of andere misdrijven, waardoor hij het vertrouwen van de werkgever onwaardig wordt;
 • wanneer hij de werkgever, diens familieleden of huisgenoten, of zijn medewerknemers mishandelt, grovelijk beledigt of op ernstige wijze bedreigt;
 • wanneer hij de werkgever, diens familieleden of huisgenoten, of zijn medewerknemers verleidt of tracht te verleiden tot handelingen, strijdig met de wetten of de goede zeden;
 • wanneer hij opzettelijk, of ondanks waarschuwing roekeloos, eigendom van de werkgever beschadigt of aan ernstig gevaar blootstelt;
 • wanneer hij opzettelijk, of ondanks waarschuwing roekeloos, zich zelf of anderen aan ernstig gevaar blootstelt;
 • wanneer hij bijzonderheden aangaande de huishouding of het bedrijf van de werkgever, die hij behoorde geheim te houden, bekendmaakt;
 • wanneer hij hardnekkig weigert te voldoen aan redelijke bevelen of opdrachten, hem door of namens de werkgever verstrekt;
 • wanneer hij op andere wijze grovelijk de plichten veronachtzaamt, welke de arbeidsovereenkomst hem oplegt;
 • wanneer hij door opzet of roekeloosheid buiten staat geraakt of blijft de bedongen arbeid te verrichten.
 1. De dringende reden dient onverwijld te worden medegedeeld. Dit houdt in dat uw werkgever de dringende reden onmiddellijk kenbaar moet maken.
 2. Uw werkgever moet de arbeidsovereenkomst onmiddellijk opzeggen. Dit houdt in dat uw werkgever u niet mag toestaan uw werkzaamheden eerst af te ronden. U moet onmiddellijk uw werkzaamheden beëindigen.

Bovenstaande wettelijke voorwaarden zijn in de jurisprudentie verder uitgewerkt. Dus heeft u op grond van bovenstaande nog vragen? Neem dan direct contact met ons op, bel naar: 06- 20 19 43 29.

Zelfs indien sprake is van een dringende reden, betekent dit niet het einde. Uw werkgever moet de dringende reden ook zien te bewijzen. Ervaring leert dat werkgevers moeite hebben met het bewijzen van bijvoorbeeld diefstal. Met de tussenkomst van een arbeidsjurist kan dan het ontslag op staande voet ongedaan worden gemaakt.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *