Belangrijkste wetgeving bij ontslag op staande voet

Wetgeving ontslag op staande voet met toelichting

De meest relevante wetgeving bij ontslag op staande voet met toelichting vindt u hier.

Om u wegwijs te maken in de vele wetgeving over het ontslag op staande voet, hebben wij voor u de meest relevante wettelijke bepalingen hieronder opgenomen. Een wettelijke bepaling staat haast nooit op zichzelf maar is in het gros van de gevallen verbonden met wettelijke bepalingen uit andere wetten. Zo staan wettelijke bepalingen uit boek 7 van het Burgerlijk Wetboek ( hierna te noemen: BW) in verband met de Werkloosheidswet (hierna te noemen: WW).

Wettelijke bepalingen over het arbeidsrecht zijn opgenomen in boek 7 van het burgerlijk wetboek.  Het cijfer voor de dubbelepunt staat voor het cijfer van het boek en de cijfers achter de dubbelepunt staan voor het cijfer van het wetsartikel. Veel wetsartikelen zijn verder onderverdeeld in leden.

Ontslag op staande voet is in artikel 7:677 BW geregeld en is daardoor het belangrijkste wetsartikel in ontslag op staande voet procedures.

wetgeving ontslag op staande voet.

Artikel 7:677 lid 1 BW

1. Ieder der partijen is bevoegd de arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen om een dringende reden, onder onverwijlde mededeling van die reden aan de wederpartij.

Toelichting:

Dit artikel vormt de juridische grondslag voor een ontslag op staande voet. Dit houdt in dat dit wetsartikel behoort tot de belangrijkste wetgeving bij ontslag op staande voet. In dit wetsartikel is opgenomen dat zowel de werkgever als werknemer bevoegd zijn de arbeidsovereenkomst per direct op te zeggen. Wel moet sprake zijn van de drie voorwaarden die in dit artikel benoemd worden:

 1. Een dringende reden;
 2. Onverwijlde mededeling;
 3. Onverwijld opzeggen.

Bovenstaande 3 voorwaarden zijn de enige voorwaarden die in de wet zijn opgenomen. Andere voorwaarden zoals de belangen afweging en de persoonlijke omstandigheden vereiste vloeien voort uit de jurisprudentie.  De voorwaarden zijn cumulatief, indien dus niet aan een van de voorwaarden is voldaan, dan is het ontslag op staande voet niet rechtmatig en kan het succesvol worden aangevochten.

2.  De partij die door opzet of schuld aan de wederpartij een dringende reden heeft gegeven om de arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen, is aan de wederpartij een vergoeding verschuldigd, indien de wederpartij van die bevoegdheid gebruik heeft gemaakt.

3. De vergoeding, bedoeld in lid 2, is:

 1. in geval van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die tussentijds kan worden opgezegd, gelijk aan het bedrag van het in geld vastgestelde loon over de termijn dat de arbeidsovereenkomst bij regelmatige opzegging had behoren voort te duren;
 2. in geval van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die niet tussentijds kan worden opgezegd, gelijk aan het bedrag van het in geld vastgestelde loon over de termijn dat de arbeidsovereenkomst geduurd zou hebben indien deze van rechtswege zou zijn geëindigd.

Toelichting:

Deze leden vormen de juridische grondslag voor de schadeplichtigheid van een werknemer indien de werkgever is overgegaan tot het ontslaan van de werknemer op staande voet en voor een werkgever indien de werknemer ontslag op staande voet heeft genomen. De schadevergoeding wordt in het gros van de gevallen door de werkgevers verrekend met de eindafrekening. Dit is dan ook vaak de reden waarom u geen loon krijgt, terwijl u deze wel had verwacht, omdat u gewerkt had.

Artikel 7:678 lid 1 BW

1. Voor de werkgever worden als dringende redenen in de zin van lid 1 van artikel 677 beschouwd zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die ten gevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan gevergd worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Toelichting:

Dit artikel bevat een algemene definitie van een dringende reden (eerste voorwaarde voor een ontslag op staande voet) voor de werkgever. Aan het ontslag op staande voet moet dus een gedraging van de werknemer ten grondslag liggen die zo extreem is dat van de werkgever niet gevergd kan worden dat hij op dezelfde voet met de werknemer doorgaat. Voorbeelden van een dergelijke dringende reden worden in het volgende lid gegeven.

2. Dringende redenen zullen onder andere aanwezig geacht kunnen worden:

 1. wanneer de werknemer bij het sluiten van de overeenkomst de werkgever heeft misleid door het vertonen van valse of vervalste getuigschriften, of deze opzettelijk valse inlichtingen heeft gegeven omtrent de wijze waarop zijn vorige arbeidsovereenkomst is geëindigd;
 2. wanneer hij in ernstige mate de bekwaamheid of geschiktheid blijkt te missen tot de arbeid waarvoor hij zich heeft verbonden;
 3. wanneer hij zich ondanks waarschuwing overgeeft aan dronkenschap of ander liederlijk gedrag;
 4. wanneer hij zich schuldig maakt aan diefstal, verduistering, bedrog of andere misdrijven, waardoor hij het vertrouwen van de werkgever onwaardig wordt;
 5. wanneer hij de werkgever, diens familieleden of huisgenoten, of zijn medewerknemers mishandelt, grovelijk beledigt of op ernstige wijze bedreigt;
 6. wanneer hij de werkgever, diens familieleden of huisgenoten, of zijn medewerknemers verleidt of tracht te verleiden tot handelingen, strijdig met de wetten of de goede zeden;
 7. wanneer hij opzettelijk, of ondanks waarschuwing roekeloos, eigendom van de werkgever beschadigt of aan ernstig gevaar blootstelt;
 8. wanneer hij opzettelijk, of ondanks waarschuwing roekeloos, zich zelf of anderen aan ernstig gevaar blootstelt;
 9. wanneer hij bijzonderheden aangaande de huishouding of het bedrijf van de werkgever, die hij behoorde geheim te houden, bekendmaakt;
 10. wanneer hij hardnekkig weigert te voldoen aan redelijke bevelen of opdrachten, hem door of namens de werkgever verstrekt;
 11. wanneer hij op andere wijze grovelijk de plichten veronachtzaamt, welke de arbeidsovereenkomst hem oplegt;
 12. wanneer hij door opzet of roekeloosheid buiten staat geraakt of blijft de bedongen arbeid te verrichten.

Toelichting:

Bovenstaand een aantal voorbeelden van een dringende reden voor de werkgever. Dit zijn wettelijke dringende redenen, maar onuitputtelijk. Zo zijn in de rechtspraak andere gedragingen ook als dringende reden bestempeld. Onder 10 valt te lezen dat werkweigering ook een dringende reden kan vormen voor een ontslag op staande voet. Klik HIER voor meer informatie.

Artikel 7:679 BW

1.Voor de werknemer worden als dringende redenen in de zin van artikel 677 lid 1 beschouwd zodanige omstandigheden, die ten gevolge hebben dat van de werknemer redelijkerwijze niet kan gevergd worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Toelichting:

Voor de werknemer geldt dezelfde algemene definitie voor de dringende reden. In die zin geldt voor de werkgever als werknemer dezelfde dringende reden. Hieronder volgen voorbeelden van dringende redenen.

2. Dringende redenen zullen onder andere aanwezig geacht kunnen worden:

 1. wanneer de werkgever de werknemer, diens familieleden of huisgenoten mishandelt, grovelijk beledigt of op ernstige wijze bedreigt, of gedoogt dat dergelijke handelingen door een van zijn huisgenoten of ondergeschikten worden gepleegd;
 2. wanneer hij de werknemer, diens familieleden of huisgenoten verleidt of tracht te verleiden tot handelingen, strijdig met de wetten of de goede zeden, of gedoogt dat een dergelijke verleiding of poging tot verleiding door een van zijn huisgenoten of ondergeschikten worden gepleegd;
 3. wanneer hij het loon niet op de daarvoor bepaalde tijd voldoet;
 4. wanneer hij, waar kost en inwoning overeengekomen zijn, niet op behoorlijke wijze daarin voorziet;
 5. wanneer hij de werknemer wiens loon afhankelijk van de uitkomsten van de te verrichten arbeid is vastgesteld, geen voldoende arbeid verschaft;
 6. wanneer hij de werknemer wiens loon afhankelijk van de uitkomsten van de te verrichten arbeid is vastgesteld, de bedongen hulp niet of niet in behoorlijke mate verschaft;
 7. wanneer hij op andere wijze grovelijk de plichten veronachtzaamt welke de arbeidsovereenkomst hem oplegt;
 8. wanneer hij, zonder dat de aard van de arbeidsovereenkomst dit medebrengt, de werknemer niettegenstaande diens weigering gelast arbeid in het bedrijf van een andere werkgever te verrichten;
 9. wanneer de voortduring van de arbeidsovereenkomst voor de werknemer zou zijn verbonden met ernstige gevaren voor leven, gezondheid, zedelijkheid of goede naam, die niet duidelijk waren ten tijde van het sluiten van de arbeidsovereenkomst;
 10. wanneer de werknemer door ziekte of andere oorzaken zonder zijn toedoen buiten staat geraakt de bedongen arbeid te verrichten.

Toelichting:

Ook voor de werknemer zijn in de wet dringende redenen opgenomen om ontslag op staande voet te nemen. Bovenstaand bij wet bepaalde voorbeelden van dringende redenen bij een ontslag op staande voet. Ook voor de werknemer geldt dat andere gedragingen dan bovenstaande gedragingen van de werkgever ook een dringende reden kunnen vormen voor een ontslag op staande voet.

Artikel 7:681 BW

1. De kantonrechter kan op verzoek van de werknemer de opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever vernietigen, of op zijn verzoek aan hem ten laste van de werkgever een billijke vergoeding toekennen, indien:

 1. de werkgever heeft opgezegd in strijd met artikel 671;

Toelichting:

In dit artikel is opgenomen dat de werknemer het ontslag op staande voet kan aanvechten bij de kantonrechter en dus de kantonrechter kan verzoeken het gegeven ontslag op staande voet te vernietigen indien het gegeven ontslag op staande voet niet aan de 3 wettelijke voorwaarden voldoet. De werknemer kan er ook voor kiezen om de kantonrechter te verzoeken hem een schadevergoeding toe te kennen.

 

Artikel 24 lid 2 WW

2. De werknemer is verwijtbaar werkloos geworden indien:

 1. aan de werkloosheid een dringende reden ten grondslag ligt in de zin van artikel 678 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboeken de werknemer terzake een verwijt kan worden gemaakt;
 2.  de dienstbetrekking is beëindigd door of op verzoek van de werknemer zonder dat aan de voortzetting ervan zodanige bezwaren waren verbonden, dat deze voortzetting redelijkerwijs niet van hem kon worden gevergd.

Toelichting:

In dit artikel is opgenomen in welke gevallen een werknemer geen recht heeft op een WW-uitkering. In sub a is de vereiste opgenomen van een dringende reden, dus ontslag op staande voet en het vereiste dat de werknemer de dringende reden kan worden verweten. In het gros van de gevallen kan een terechte dringende reden ook aan de werknemer worden verweten.

In sub b is opgenomen dat een werknemer geen recht heeft op een WW-uitkering indien hij ontslag op staande voet heeft genomen zonder dringende reden.

Ontslagen op staande voet?

Indien u ontslagen bent op staande voet adviseren wij u vanwege de vergaande gevolgen altijd juridisch advies in te winnen bij een gespecialiseerde arbeidsrecht jurist. Bij ons vindt u arbeidsrecht juristen en arbeidsrecht advocaten met meer dan 15 jaar ervaring met het ontslagrecht. Bel vrijblijvend naar: 06- 20 19 43 29 en laat u gratis adviseren door onze arbeidsrecht juristen. Met de tussenkomst van een arbeidsrecht jurist of een arbeidsrecht advocaat kan het ontslag op staande voet worden ongedaan gemaakt en kan uw recht op een WW-uitkering en ontslag vergoeding veilig worden gesteld. In de meeste gevallen hoeft u de kosten van de juridische dienstverlening niet zelf te betalen, maar betaalt uw werkgever de kosten. U krijgt dan gratis hulp en gratis juridisch advies bij ontslag op staande voet.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *